Histologie a embryologie

První ročník, oba semestry, ukončeno zkouškou, 10 kreditů.

HE II - druhý ročník, zimní semestr, ukončeno zkouškou, 8 kreditů.
 

Sylabus

První semestr
Přednáška 2 hodiny střídavě jednou nebo dvakrát týdně, praktické cvičení 3 hodiny týdně
Základní histologické techniky.
Příprava preparátu pro světelnou mikroskopii, příprava preparátu pro elektronovou mikroskopii, zobrazovací přístroje, přehledná a speciální barvení.
Cytologie.
Obecná struktura buňky, buněčná membrána, mitochondrie, ribosomy, endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex, lysosomy, peroxisomy, inkluse, cytoskelet (mikrofilamenta, intermediální filamenta, mikrotubuly), centriol, jádro (jaderný obal, chromatin, jadérko).
Epitelová tkáň.
Epitelové buňky, specializace buněčných povrchů, klasifikace epitelů, žlázový epitel.
Pojivová tkáň.
Obecná stavba pojivové tkáně, vláknitá a amorfní složka mezibuněčné hmoty, buňky pojivové tkáně. Vazivo, typy vaziva. Obecná stavba chrupavky, typy chrupavky. Obecná stavba kostní tkáně, typy kosti, histogeneze, růst a přestavba kosti, spoje kostrové.
Nervová tkáň.
Obecná stavba, neurony (tělo neuronu, dendrity, axon), synapse, neuroglie, myelinizace.
Svalová tkáň.
Obecná stavba, typy svalové tkáně, mechanismus svalové kontrakce, regenerace svalové tkáně.
Krev.
Formované krevní elementy (erytrocyty, leukocyty, trombocyty), vývoj formovaných krevních elementů.
Molekulární aspekty vývoje.
Úvod do vývojové biologie. Geny ve vývoji. Genová exprese během vývoje. Vývojové programy a regulační elementy v DNA a RNA. Signalizační dráhy a sítě. Interakce buněk. Základní buněčný režim: dělení, diferenciace a smrt.
Obecná embryologie.
Fertilizace, rýhování vajíčka, blastogeneze, implantace, vývoj embryoblastu, dvojvrstevný zárodečný terčík, trojvrstevný zárodečný terčík, notogeneze.
Periodizace embryonálního a fetálního období a změny zevního tvaru zárodku a plodu.
Vývoj tkáňových systémů a tělních dutin.
Vývoj kosterního a svalového systému, vývoj končetin. Vývoj coelomu a bránice.
Vývoj plodových obalů a placenty.
Vývoj trofoblastu, plodové obaly, placenta, vícečetná těhotenství.
Kardiovaskulární systém.
Obecná stavba cév, kapiláry, artérie, vény, lymfatické cévy, srdce.
Lymfatický systém.
Obecná stavba a klasifikace lymfatických orgánů, thymus, lymfatické uzliny, slezina, tonsily.
Organogeneze kardiovaskulárního a lymfatického systému.
Vývoj srdce, artérií a vén, primitivní a fetální krevní oběh, oběhové změny při narození, vývoj lymfatických cév a orgánů.

Druhý semestr
Přednáška 2 hodiny střídavě jednou nebo dvakrát týdně, praktické cvičení 4 hodiny týdně
Dýchací systém.
Epitel dýchacích cest, struktury zodpovědné za úpravu vdechovaného vzduchu, nosní dutina, pharynx, larynx, trachea, bronchiální strom, alveoly, interalveolární septum.
Trávicí systém.
Obecná stavba trávicí trubice, ústní dutina, jazyk, zuby, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo.
Žlázy připojené k trávicí trubici, slinné žlázy, pankreas, játra, žlučové cesty.
Organogeneze trávicího a dýchacího systému.
Vývoj obličeje, vývoj ústní a nosní dutiny, vývoj zubů, primitivní střevo a jeho vývoj, faryngové střevo, vývoj žláz připojených k trávicí trubici, vývoj dýchacích orgánů, stadia vývoje plic.
Močový systém.
Struktura ledvin (tělísko ledvinné, nefron, sběrací kanálky, juxtaglomerulární aparát), vývodné močové cesty.
Mužský pohlavní systém.
Struktura varlat, spermatogeneze, intratestikulární a extratestikulární vývodné cesty pohlavní, přídatné pohlavní žlázy, penis.
Ženský pohlavní systém.
Struktura vaječníků, ovariální folikuly, ovulace, corpus luteum, vejcovod, děloha, změny endometria v průběhu menstruačního cyklu, placenta, vagína, zevní rodidla.
Organogeneze močového a pohlavního systému.
Vývoj intermediálního mezodermu, pronefros, mesonefros, metanefros, definitivní ledviny, vývoj močových cest, vývoj varlat a vaječníků, vývoj mužských a ženských pohlavních cest, utváření zevních genitálií.
Endokrinní systém.
Hypofysa (adenohypofysa, neurohypofysa), epifysa, štítná žláza, příštítné žlázy, kůra a dřeň nadledvin.
Nervový systém.
Centrální a periferní nervový systém, šedá a bílá hmota, mícha, mozeček, mozek, meningy, plexus choroideus, periferní nervy, nervová ganglia.
Organogeneze nervového a endokrinního systému.
Neurulace, histogeneze neurální trubice, primární mozkové váčky, vývoj míchy a mozku, vývoj periferních nervů, vývoj endokrinních orgánů.
Kůže.
Epidermis, keratinizace, melanocyty a tvorba pigmentu, dermis, kožní adnexa (vlasy, nehty, kožní žlázy), mléčná žláza.
Organogeneze kůže.
Vývojová stadia kůže, vývoj kožních adnex a derivátů.
Smyslové orgány.
Klasifikace receptorů smyslových orgánů. Receptory povrchové a hluboké citlivosti. Struktura oka (tunica fibrosa, vasculosa a nervosa, čočka, corpus vitreum, přídatné struktury oka). Chemoreceptory (čichový epitel, chuťové pohárky). Audioreceptory (struktura ucha, zevní, střední a vnitřní ucho). Proprioceptory.
Organogeneze smyslových orgánů a kůže.
Vývoj oka a ucha, vývoj čichového epitelu.
Speciální histologické techniky.
Histochemie, imunohistochemie, lektinová histochemie, fluorescenční mikroskopie, hybridizace in situ, rastrovací elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil (AFM).
Embryonální klonování.
Kmenové buňky, terapeutické klonování, transgenní organismy, knockout a knockin, regulovaný vývoj, preimplantační diagnostika.
Kmenové buňky.
Charakteristika a kultivace kmenových buněk. Buněčná terapie, regenerativní medicína a její perspektivy.
Biologie stárnutí.
Dlouhověkost. Genetická podstata biologického stárnutí, geny řídící stárnutí. Mitochondriální interakce. Dietní restrikce. Volné radikály. Vývojová biologie a lidské nemoci.

Ontogeneze.
Morfogenetické procesy a vývojové etapy. Mozaikové a regulační zárodky. Geny maternální a zygotické, homeoboxové geny. Regulace ontogenese. Modelové organismy.

Programovaná buněčná smrt a její regulace.
Apoptóza. Neutrofiny. Regulátory, adaptory a efektory apoptotických drah. Kaspázy.
Teratogeneze.
Etiologie vrozených vývojových vad, prenatální extinkce, vývojové odchylky. Kritická perioda a perioda sensitivity. Projevy vývojové toxicity. Vztah mezi mutagenezí a teratogenezí. Prokázané lidské teratogeny.

 

HE II
Přednáška 2 hodiny střídavě jednou nebo dvakrát týdně, praktické cvičení 3 hodiny týdně
Kardiovaskulární systém.
Obecná stavba cév, kapiláry, artérie, vény, lymfatické cévy, srdce.
Lymfatický systém.
Obecná stavba a klasifikace lymfatických orgánů, thymus, lymfatické uzliny, slezina, tonsily.
Organogeneze kardiovaskulárního a lymfatického systému.
Vývoj srdce, artérií a vén, primitivní a fetální krevní oběh, oběhové změny při narození, vývoj lymfatických cév a orgánů.
Dýchací systém.
Epitel dýchacích cest, struktury zodpovědné za úpravu vdechovaného vzduchu, nosní dutina, pharynx, larynx, trachea, bronchiální strom, alveoly, interalveolární septum.
Trávicí systém.
Obecná stavba trávicí trubice, ústní dutina, jazyk, zuby, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo.
Žlázy připojené k trávicí trubici, slinné žlázy, pankreas, játra, žlučové cesty.
Organogeneze trávicího a dýchacího systému.
Vývoj obličeje, vývoj ústní a nosní dutiny, vývoj zubů, primitivní střevo a jeho vývoj, faryngové střevo, vývoj žláz připojených k trávicí trubici, vývoj dýchacích orgánů, stadia vývoje plic.
Močový systém.
Struktura ledvin (tělísko ledvinné, nefron, sběrací kanálky, juxtaglomerulární aparát), vývodné močové cesty.
Mužský pohlavní systém.
Struktura varlat, spermatogeneze, intratestikulární a extratestikulární vývodné cesty pohlavní, přídatné pohlavní žlázy, penis.
Ženský pohlavní systém.
Struktura vaječníků, ovariální folikuly, ovulace, corpus luteum, vejcovod, děloha, změny endometria v průběhu menstruačního cyklu, placenta, vagína, zevní rodidla.
Organogeneze močového a pohlavního systému.
Vývoj intermediálního mezodermu, pronefros, mesonefros, metanefros, definitivní ledviny, vývoj močových cest, vývoj varlat a vaječníků, vývoj mužských a ženských pohlavních cest, utváření zevních genitálií.
Endokrinní systém.
Hypofysa (adenohypofysa, neurohypofysa), epifysa, štítná žláza, příštítné žlázy, kůra a dřeň nadledvin.
Nervový systém.
Centrální a periferní nervový systém, šedá a bílá hmota, mícha, mozeček, mozek, meningy, plexus choroideus, periferní nervy, nervová ganglia.
Organogeneze nervového a endokrinního systému.
Neurulace, histogeneze neurální trubice, primární mozkové váčky, vývoj míchy a mozku, vývoj periferních nervů, vývoj endokrinních orgánů.
Kůže.
Epidermis, keratinizace, melanocyty a tvorba pigmentu, dermis, kožní adnexa (vlasy, nehty, kožní žlázy), mléčná žláza.
Organogeneze kůže.
Vývojová stadia kůže, vývoj kožních adnex a derivátů.
Smyslové orgány.
Klasifikace receptorů smyslových orgánů. Receptory povrchové a hluboké citlivosti. Struktura oka (tunica fibrosa, vasculosa a nervosa, čočka, corpus vitreum, přídatné struktury oka). Chemoreceptory (čichový epitel, chuťové pohárky). Audioreceptory (struktura ucha, zevní, střední a vnitřní ucho). Proprioceptory.
Organogeneze smyslových orgánů a kůže.
Vývoj oka a ucha, vývoj čichového epitelu.
Speciální histologické techniky.
Histochemie, imunohistochemie, lektinová histochemie, fluorescenční mikroskopie, hybridizace in situ, rastrovací elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil (AFM).
Embryonální klonování.
Kmenové buňky, terapeutické klonování, transgenní organismy, knockout a knockin, regulovaný vývoj, preimplantační diagnostika.
Kmenové buňky.
Charakteristika a kultivace kmenových buněk. Buněčná terapie, regenerativní medicína a její perspektivy.
Biologie stárnutí.
Dlouhověkost. Genetická podstata biologického stárnutí, geny řídící stárnutí. Mitochondriální interakce. Dietní restrikce. Volné radikály. Vývojová biologie a lidské nemoci.