Histologie a embryologie

Sylabus

 

První ročník, oba semestry, ukončeno zkouškou, 10 kreditů.

 

První semestr

Přednáška 2 hodiny střídavě jednou nebo dvakrát týdně, praktické cvičení 3 hodiny týdně

Základní histologické techniky
Příprava preparátu pro světelnou mikroskopii, příprava preparátu pro elektronovou mikroskopii, zobrazovací přístroje, přehledná a speciální barvení.
Cytologie
Obecná struktura buňky, buněčná membrána, mitochondrie, ribosomy, endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex, lysosomy, peroxisomy, inkluse, cytoskelet (mikrofilamenta, intermediální filamenta, mikrotubuly), centriol, jádro (jaderný obal, chromatin, jadérko).
Obecná embryologie
Fertilizace, rýhování vajíčka, blastogeneze, implantace, vývoj embryoblastu, dvojvrstevný zárodečný terčík, trojvrstevný zárodečný terčík, notogeneze.
Periodizace embryonálního a fetálního období a změny zevního tvaru zárodku a plodu.
Epitelová tkáň
Epitelové buňky, specializace buněčných povrchů, klasifikace epitelů, žlázový epitel.
Pojivová tkáň
Obecná stavba pojivové tkáně, vláknitá a amorfní složka mezibuněčné hmoty, buňky pojivové tkáně. Vazivo, typy vaziva. Obecná stavba chrupavky, typy chrupavky. Obecná stavba kostní tkáně, typy kosti, histogeneze, růst a přestavba kosti, spoje kostrové.
Nervová tkáň
Obecná stavba, neurony (tělo neuronu, dendrity, axon), synapse, neuroglie, myelinizace.
Svalová tkáň
Obecná stavba, typy svalové tkáně, mechanismus svalové kontrakce, regenerace svalové tkáně.
Krev
Formované krevní elementy (erytrocyty, leukocyty, trombocyty), vývoj formovaných krevních elementů.
Molekulární aspekty vývoje
Úvod do vývojové biologie. Geny ve vývoji. Genová exprese během vývoje. Vývojové programy a regulační elementy v DNA a RNA. Signalizační dráhy a sítě. Interakce buněk. Základní buněčný režim: dělení, diferenciace a smrt.
Vývoj tkáňových systémů a tělních dutin
Vývoj kosterního a svalového systému, vývoj končetin. Vývoj coelomu a bránice.
Vývoj plodových obalů a placenty
Vývoj trofoblastu, plodové obaly, placenta, vícečetná těhotenství.
Kardiovaskulární systém
Obecná stavba cév, kapiláry, artérie, vény, lymfatické cévy, srdce.
Lymfatický systém
Obecná stavba a klasifikace lymfatických orgánů, thymus, lymfatické uzliny, slezina, tonsily.

 

Druhý semestr

Přednáška 2 hodiny střídavě jednou nebo dvakrát týdně, praktické cvičení 4 hodiny týdně

Organogeneze kardiovaskulárního a lymfatického systému
Vývoj srdce, artérií a vén, primitivní a fetální krevní oběh, oběhové změny při narození, vývoj lymfatických cév a orgánů.
Trávicí systém
Obecná stavba trávicí trubice, ústní dutina, jazyk, zuby, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo.
Žlázy připojené k trávicí trubici, slinné žlázy, pankreas, játra, žlučové cesty.
Dýchací systém
Epitel dýchacích cest, struktury zodpovědné za úpravu vdechovaného vzduchu, nosní dutina, pharynx, larynx, trachea, bronchiální strom, alveoly, interalveolární septum.
Organogeneze trávicího a dýchacího systému
Vývoj obličeje, vývoj ústní a nosní dutiny, vývoj zubů, primitivní střevo a jeho vývoj, faryngové střevo, vývoj žláz připojených k trávicí trubici, vývoj dýchacích orgánů, stadia vývoje plic.
Močový systém
Struktura ledvin (tělísko ledvinné, nefron, sběrací kanálky, juxtaglomerulární aparát), vývodné močové cesty.
Mužský pohlavní systém
Struktura varlat, spermatogeneze, intratestikulární a extratestikulární vývodné cesty pohlavní, přídatné pohlavní žlázy, penis.
Ženský pohlavní systém
Struktura vaječníků, ovariální folikuly, ovulace, corpus luteum, vejcovod, děloha, změny endometria v průběhu menstruačního cyklu, placenta, vagína, zevní rodidla.
Organogeneze močového a pohlavního systému
Vývoj intermediálního mezodermu, pronefros, mesonefros, metanefros, definitivní ledviny, vývoj močových cest, vývoj varlat a vaječníků, vývoj mužských a ženských pohlavních cest, utváření zevních genitálií.
Endokrinní systém
Hypofysa (adenohypofysa, neurohypofysa), epifysa, štítná žláza, příštítné žlázy, kůra a dřeň nadledvin.
Nervový systém
Centrální a periferní nervový systém, šedá a bílá hmota, mícha, mozeček, mozek, meningy, plexus choroideus, periferní nervy, nervová ganglia.
Organogeneze nervového a endokrinního systému
Neurulace, histogeneze neurální trubice, primární mozkové váčky, vývoj míchy a mozku, vývoj periferních nervů, vývoj endokrinních orgánů.
Kůže
Epidermis, keratinizace, melanocyty a tvorba pigmentu, dermis, kožní adnexa (vlasy, nehty, kožní žlázy), mléčná žláza.
Organogeneze kůže
Vývojová stadia kůže, vývoj kožních adnex a derivátů.
Smyslové orgány
Klasifikace receptorů smyslových orgánů. Receptory povrchové a hluboké citlivosti. Struktura oka (tunica fibrosa, vasculosa a nervosa, čočka, corpus vitreum, přídatné struktury oka). Chemoreceptory (čichový epitel, chuťové pohárky). Audioreceptory (struktura ucha, zevní, střední a vnitřní ucho). Proprioceptory.
Organogeneze smyslových orgánů
Vývoj oka a ucha, vývoj čichového epitelu.
Speciální histologické techniky
Histochemie, imunohistochemie, lektinová histochemie, fluorescenční mikroskopie, hybridizace in situ, rastrovací elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil (AFM).
Programovaná buněčná smrt a její regulace
Apoptóza. Neutrofiny. Regulátory, adaptory a efektory apoptotických drah. Kaspázy.
Embryonální klonování
Kmenové buňky, terapeutické klonování, transgenní organismy, knockout a knockin, regulovaný vývoj, preimplantační diagnostika.
Kmenové buňky

Charakteristika a kultivace kmenových buněk. Buněčná terapie, regenerativní medicína a její perspektivy
Ontogeneze
Morfogenetické procesy a vývojové etapy. Mozaikové a regulační zárodky. Geny maternální a zygotické, homeoboxové geny. Regulace ontogeneze. Modelové organismy.
Teratogeneze
Etiologie vrozených vývojových vad, prenatální extinkce, vývojové odchylky. Kritická perioda a perioda sensitivity. Projevy vývojové toxicity. Vztah mezi mutagenezí a teratogenezí. Prokázané lidské teratogeny.
Biologie stárnutí
Dlouhověkost. Genetická podstata biologického stárnutí, geny řídící stárnutí. Mitochondriální interakce. Dietní restrikce. Volné radikály. Vývojová biologie a lidské nemoci.