Řešené granty a výzkumné záměry

Řešené granty:

AZV NV 19-07-00210 "Primární ciliární dyskineze: Genetické, structurální a funkční determinanty průběhu a prognózy onemocnění." Hlavní řešitel prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., spolupracovníci: MUDr. J. Uhlík, Ph.D., MUDr. A. Felšöová, MUDr. S. Kadlecová, MUDr. V. Martinů, 2019-2022

GAUK 907019 "Použité hydrogelových nosičů chemoterapeutik k testování terapeutických možností u retinoblastomu." Hlavní řešitel MUDr. M. Kodetová, vedoucí doc. MUDr. P. Pochop, Ph.D., spolupracovník MUDr. J. Uhlík, Ph.D., 2019-2021.

GAUK 670119 "Funkční, morfologické and klinické aspekty ciliární dyskineze a determinanty prognózy nemocných." Hlavní řešitel MUDr. V. Martinů, vedoucí prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., spolupracovníci MUDr. J. Uhlík, Ph.D., MUDr. S Kadlecová, 2019-2021.

GAUK 60715 "Korelace parametrů funkce plic s morfologickými změnami tracheobronchiálního stromu u dětí s chronickým plicním onemocněním." Hlavní řešitel MUDr. V. Koucký, vedoucí prof. MUDr. P. Pohunek, CSc.,spoluřešitelé MUDr. L. Hoňková, K. Vráblová, 2015 až 2017.

GAUK 360213 "Mechanismy a znaky přestavby dýchacích cest u průduškového astmatu a jiných obstruktivních respiračních onemocnění." Hlavní řešitel MUDr. L. Hoňková, vedoucí prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík, Ph.D., MUDr. K. Beránková, MUDr. J. Djakow, 2013 až 2015.

IP 336057 "Standardizace ověřování úrovně znalostí studentů." Hlavní řešitel doc. MVDr. L. Vajner, CSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík, Ph.D., doc. RNDr. J. Mareš, CSc., MUDr. J. Feberová, Ph.D., 2014.

GAUK 1262414 "Príprava nanovlákenného PVA nosiča pre osteogénnu regeneráciu s kontrolovaným rozpadom s pomocou matrix metaloproteináz." Hlavní řešitel RNDr. Martin Kráľovič, vedoucí prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., spolupracovník doc. MVDr. L. Vajner, CSc., 2014 až 2016.

GAUK 340911 "Časné projevy průduškového astmatu v dětském věku. Morfologické a funkční počátky onemocnění." Hlavní řešitel MUDr. K. Beránková, vedoucí prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík, Ph.D., MUDr. L. Hoňková, 2011 až 2013.

FRVŠ 215 A/2011 „Zřízení pracoviště pro získávání světelně mikroskopických a fluorescenčních obrazů buněk a tkání použitelných v interaktivních atlasech"“, hlavní řešitel doc. MVDr. L. Vajner, CSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík, Ph.D., MUDr. Tomáš Novotný, Roman Wasserbauer, Jiří Soukup, Martin Wasserbauer, Jakub Krejčí, Vojtěch Švehlík, 2011.

GAČR P303/11/0298 "Biochemické a morfologické aspekty časného postnatálního vývoje srdce a mozku. Úloha volných radikálů." Hlavní řešitel prof. RNDr. J. Wilhelm, Ph.D., spolupracovníci doc. MVDr. L. Vajner, CSc., MUDr. J. Uhlík, Ph.D., 2011 až 2015.

IGA MZ 11444 „Časné projevy průduškového astmatu u dětí - funkční a morfologické důsledky nemoci". Hlavní řešitel prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., spoluřešitel MUDr. T. Svobodová, CSc., spolupracovníci MUDr. J. Uhlík, Ph.D., MUDr. K. Urbanová, MUDr. J. Šulc, CSc., 2010 až 2014.

IGA MZ 11469 „Primární ciliární dyskineze - nové přístupy k diagnostice a epidemiologii". Hlavní řešitel MUDr. T. Svobodová, CSc., spoluřešitel MUDr. J. Djakow, spolupracovníci prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., MUDr. J. Uhlík, Ph.D., 2010 až 2014.

IGA MZ 11459 „Imunohistochemické a ultrastrukturální hodnocení remodelace stěny dýchacích cest u experimentálně vyvolaného bronchiálního astmatu". Hlavní řešitel MUDr. J. Uhlík, Ph.D., spolupracovníci doc. MVDr. L. Vajner, CSc., MUDr. K. Urbanová, 2010 až 2013.

GAČR 202/09/1151 „Dvě po sobě následující fokusované rázové vlny a jejich potenciální využití v terapii nádorů a řízeném uvolňování léčiv“. Hlavní řešitel Ing. P. Lukeš, Ph.D., spoluřešitelé prof. MUDr. RNDr. J. Beneš, CSc.a doc. RNDr. H. Kolářová, CSc., spolupracovník doc. MVDr. L. Vajner, CSc., 2009 až 2011.
 
MŠMT C18/2008, C26/2010 a C20/2011 „Společné pracoviště ultrastrukturální morfologie pro UK, ČVUT a ČZU v Praze“. Hlavní řešitel doc. MVDr. L. Vajner, CSc., spoluřešitelé prof. RNDr. M. Jelínek, DrSc., a prof. Ing. J. Rozinek, CSc., spolupracovníci prof. MUDr. R. Kodet, CSc., prof. MUDr. R. Druga, DrSc., doc. RNDr. E. Amler, CSc., prof. Ing. I. Langrová, CSc., 2008 až 2011.
 
GAUK 74108 „Vliv stabilizace žírných buněk kromoglykátem na remodelaci stěny plicních cév při hypoxické plicní hypertenzi“. Hlavní řešitel MUDr. T. Novotný, spoluřešitel-garant doc. MVDr. L. Vajner, CSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík, Ph.D., MUDr. J. Malíková, R. Wasserbauer, K. Boháčková. 2008 až 2010.
 
GAUK 63008 „Sledování intraokulární koncentrace a toxicity Hycamtinu ve sklivcovém prostoru králičího bulbu po intravitreální a subkonjunktivální aplikaci“. Hlavní řešitel MUDr. D. Darsová, spoluřešitel-garant prof. MUDr. D. Dotřelová, CSc., spoluřešitelé MUDr. P. Pochop, Ing. J. Kukačka, Ph.D., (od 2009 Ing. E. Klapková, Ph.D.) MUDr. J. Uhlík, Ph.D., prim. MUDr. D. Kodetová, K. Boháčková, (od 2009 doc. MVDr. L. Vajner, CSc.). 2008 až 2010.
 
IGA MZ 9532-3
„Sledování dynamiky koncentrace cytostatik ve sklivcovém prostoru králičího bulbu po transkorneální a subkonjunktivální aplikaci“. Hlavní řešitel MUDr. P. Pochop, spoluřešitelé MUDr. J. Mališ, MUDr. D. Darsová, prim. MUDr. D. Kodetová, Ing. J. Kukačka, Ph.D., spolupracovníci doc. MVDr. L. Vajner, CSc., MUDr. J. Uhlík, Ph.D., K. Boháčková. 2007 až 2009.

2 rozvojové programy MŠMT ČR: "Zavedení moderních technologií a přístrojové techniky podporující rozvoj bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, magisterského programu Všeobecného lékařství a postgraduálního doktorského studia v biomedicínských oborech", hlavní řešitel prof. MUDr. M. Vízek, CSc., "Zkvalitnění a modernizace přístrojové techniky pro rozvoj postgraduálního, magisterského a bakalářských studijních programů na lékařské fakultě UK", hlavní řešitel prof. MUDr. R. Kodet, CSc., spoluřešitel doc. MVDr. L. Vajner, CSc., 2006.

FRVŠ 1031 Aa/2006 „Inovace stážoven Ústavu biologie a lékařské genetiky a Ústavu histologie a embryologie UK 2. LF“, hlavní řešitel doc. MVDr. L. Vajner, CSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík, doc. RNDr. J. Mareš, CSc., RNDr. E. Kočárek, Ph.D., 2006.
 
GA UK 55/2005 „Lokalizace zdroje reaktivních sloučenin kyslíku v plicích po přechodu z hypoxie k dýchání vzduchu“, hlavní řešitel MUDr. J. Tkaczyk, spoluřešitelé prof. MUDr. M. Vízek, CSc., MUDr. B. Fišárková, MUDr. J. Uhlík, K. Boháčková, A. Trnková, 2005-2006.
 
GA UK 53/2005 „Morfologie fetoplacentárního cévního řečiště pod vlivem chronické hypoxie“, hlavní řešitel Mgr. A. Kleščová, spoluřešitelé doc. MVDr. L. Vajner, CSc., K. Boháčková, MUDr. V. Jakoubek, prof. RNDr. V. Hampl, DrSc., H. Vulterinová, M. Malina, 2005-2006.
 
FRVŠ 1791 F3a/2004 „Zavedení nového předmětu Embryologie a vývojová biologie na UK 2. LF“, hlavní řešitel doc. RNDr. J. Mareš, CSc., spoluřešitelé doc. MVDr. L. Vajner, CSc., MUDr. J. Uhlík, 2004.
 
GA ČR 304/02/1348: „Úloha žírných buněk v patogeneze plicní hypertenze“, hlavní řešitel prof. MUDr. J. Herget, DrSc., spolupracovníci doc. MVDr. L. Vajner, CSc., MUDr. J. Uhlík, prof. MUDr. V. Konrádová, DrSc., 2002-2004.

GA UK 053/2002: "Úloha kolagenolytických metaloproteinas v patogeneze hypoxické plicní hypertenze." Hlavní řešitel RNDr. J. Novotná, CSc., spoluřešitelé doc. MVDr. L. Vajner, CSc., MUDr. M. Vaňková, RNDr. R. Vytášek, MUDr. L. Bláhová, D. Hermochová, MUDr. V. Lachmanová, prof. MUDr. J. Herget, DrSc., Mgr. M. Kalinová, 2002-2003

GA UK 185/98: „Histochemická a imunohistochemická detekce změn v buňkách výstelky dýchacích cest za experimentálních a patologických podmínek“, hlavní řešitel MVDr. L. Vajner, CSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík, R. Skřipský, M. Holemářová, M. Sokolová, 1998-2000.
 
GA UK 79/97: „Epitel bronchiolů a jeho reakce na aplikaci různých látek“, hlavní řešitel MUDr. J. Uhlík, spoluřešitelé prof. MUDr. V. Konrádová, DrSc., a MVDr. L. Vajner, CSc., 1997-1999.
 
FRVŠ 1452/97: „Modernizace mikroskopovací místnosti pro praktickou výuku posluchačů v oboru histologie a biologie“, hlavní řešitel prof. MUDr. V. Konrádová, DrSc., spoluřešitel prof. MUDr. P. Goetz, CSc., 1997
 
FRVŠ 464/96: „Rozšíření možností praktické výuky histologie a embryologie zejména se zaměřením na ultrastrukturu buněk a tkání“, hlavní řešitel prof. MUDr. V. Konrádová, DrSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík. a MVDr. L. Vajner, CSc., 1996
 
IGA MZ ČR 2859-3
: „Reakce sliznice orgánů dýchacího systému na různá onemocnění a diagnostické a terapeutické zásahy“, hlavní řešitel prof. MUDr. V. Konrádová, DrSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík. a MVDr. L. Vajner, CSc., 1995-1997
 
GAUK 234: „Vliv různých léků, terapeutických a diagnostických zásahů, škodlivých látek a různých onemocnění na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest“, hlavní řešitel prof. MUDr. V. Konrádová, DrSc., spoluřešitelé MUDr. J. Uhlík. a MVDr. L. Vajner, CSc., 1994-1996
 
Podíl na výzkumných záměrech:
 
č.111300003 - „Komplex ní longitudinální klinická a genetická péče o prenatální a postnatální vývoj jedinců a rodin s rizikem zdravotnicky a společensky nejzávažnějších chorob a vad“, koordinátoři prof. MUDr. J. Vavřinec, CSc., a prof. MUDr. P. Goetz, CSc.., 1999-2004

část 8,5 - „Stanovení stupně rizika terapie a upřesnění diagnózy respiračních onemocnění“
 
č.111300002 - „Mechanizmy tkáňové adaptace na protrahovanou hypoxii. Možnosti predikce a ovlivnění patogenních důsledků působení hypoxie“, koordinátor prof. MUDr. M. Vízek, CSc., 1999-2004