Věda

Hlavní náplní vědecké činnosti ústavu je studium histologických, histochemických a ultrastrukturálních změn vyvolaných v orgánech dýchacího systému a v placentě různými experimentálními zásahy nebo patologickými stavy. Při spolupráci s ostatními pracovišti 2.LF UK, dalších fakult UK, mimopražských lékařských fakult nebo České akademie věd se pracovníci ústavu věnují i histologii řady dalších orgánů a tkání (viz Publikace).
 
Změny vyvolané v cévním řečišti plic a placenty působením akutní i chronické hypoxie studujeme histochemickými a imunohistochemickými metodami s využitím morfometrie pomocí analyzátoru obrazu NIS Elements. Zabýváme se zejména distribucí a aktivitou plicních žírných buněk ve vztahu k cévnímu řečišti, remodelací stěny plicních a placentárních cév a hledáním zdrojů reaktivních sloučenin kyslíku v plicích a placentě.

V rámci výzkumného programu zkoumajícího dýchací cesty u bronchiálního astmatu se zabýváme hodnocením remodelačních změn ve vzorcích od pacientů odebraných endobronchiální biopsií a vytvářením zvířecích modelů astmatu. Hodnotíme pak remodelační změny ve stěně intrapulmonálních dýchacích cest.

Pro kvantitativní hodnocení našich ultrastrukturálních nálezů v tracheálním, bronchiálním nebo nasálním řasinkovém lemu jsme vypracovali vlastní metody, které nám umožňují určit výskyt jednotlivých typů alterovaných řasinek a odchylku v orientaci řasinek. Pro studium změn složení sekretu pohárkových buněk jsme užili metody konvenční a lektinové histochemie, které nám umožňují stanovit podíl pohárkových buněk s obsahem neutrálních, kyselých sulfatovaných, kyselých sialovaných a fukosylovaných glykokonjugátů.